در حوزه تولیدات نفتی و پتروشیمی رابطه ای تجاری از ایران به کشورهای دیگر ایجاد کرده و بواسطه صنایع پتروشیمی ایران و پالایشگاه نفت ، قیمت رقابتی ایجاد کرده است.