ارائه مشاوره ای مفید درباره خطرات احتمالی و ریسک ها در طول ترانزیت و ذخیره کالا بخشی از خدمات شرکت فاسکوشیپ محسوب می شود