تیم فروش فاسکوشیپ با ایجاد یک پل ارتباطی با مشتریان خود محموله را در مقصد در خواستی تحویل داده و محموله شما را از محل ابتدائی دریافت و در مقصد نهائی تحویل می دهد