بخش حمل و نقل دریایی فاسکوشیپ ارائه دهنده طیف وسیعی از حمل و نقل دریایی و واردات و صادرات را برای انواع محموله ها از طریق شبکه جهانی می باشد.