ارائه خدمات کانتینری متعدد در کشورهای خلیج فارس، بنادر هند، اروپا و خاورمیانه پیشنهاد شرکت کشتیرانی فاسکوشیپ به مشتریان است